Információk

Pályamunkát bemutató hallgatóknak

Részvételi feltételek | Hallgatói teendők | Roska előadás

Részvételi feltételek

Részvételre jogosultak köre

A 35. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a 35. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében).

A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a 35. OTDK-n. Ennek részleteit a 35. OTDK központi felhívása tartalmazza.

A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a 35. OTDK központi felhívásának 4. számú melléklete tartalmazza) igazolják kutatási eredményeiket és az OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolások részvételével kapcsolatos részletesebb leírást a 35. OTDK központi felhívása tartalmaz.

Pályamunkákkal kapcsolatos követelmények és az értékelés

Szekció felhívásának 1. számú melléklete tartalmazza:

 • a pályamunkák és a rezümék[1] tartalmi és formai követelményeit;
 • az idegen nyelvű pályamunkák bemutatásának szabályait;
 • az írásbeli és a szóbeli értékelés szabályait.

 

Szekció felhívásának 2. számú melléklete tartalmazza:

 • a tételes szerzői hozzájárulás kötelezően alkalmazandó mintáját.

 

Szekció felhívásának 3. számú melléklete tartalmazza:

 • a pályamunka értékelésének részletes szempontjait.

 

Szekció felhívásának 4. számú melléklete tartalmazza:

 • a szóbeli értékelés részletes szempontjait.

 

 


[1] rezümé = absztrakt/kivonat/összefoglaló

 

Tervezett tagozatok, témakörök

 • Állatélettan
 • Állatökológia
 • Állatszervezettan
 • Biofizika és szerkezeti biológia
 • Bioinformatika és rendszerbiológia
 • Biokémia
 • Biotechnológia
 • Etológia
 • Evolúció- és elméleti biológia
 • Faunisztika és állatföldrajz
 • Florisztika és cönológia
 • Genetika
 • Genomika és molekuláris diagnosztika
 • Hidrobiológia
 • Humánbiológia
 • Immunológia
 • Mikrobiológia
 • Molekuláris és sejtbiológia
 • Neurobiológia
 • Neurofiziológia
 • Növényélettan
 • Növényökológia
 • Növényszervezettan
 • Ökotoxikológia
 • Populációgenetika
 • Taxonómia, filogenetika
 • Természetvédelmi biológia
 • Tumorbiológia
 • Virológia
 • Viselkedésökológia

 A nevezés során a hallgatóknak jelölniük kell, hogy melyik tagozat lehet a legmegfelelőbb, illetve mely tagozat lehet másodikként alkalmas pályamunkájuk bemutatására.

 

A végleges tagozatok kialakításának szabályai

 

A tagozatok kialakításának alapvető szabályait a 35. OTDK központi felhívása tartalmazza. A Biológia Szakmai Bizottság a beérkezett dolgozatok témája és száma alapján egyes tervezett tagozatokat/témaköröket összevonhat, illetve továbbiakat alakíthat ki, így a pályamunka más tagozatba is kerülhet, mint amit a szerző(k) a nevezés során megjelölt(ek). Önálló tagozat indításának feltétele az adott témában legalább 6 dolgozat beérkezése azzal a feltétellel, hogy az adott tagozatba besorolt 6-15 dolgozatból legalább 5 bemutatásra kerül az OTDK-n. Amennyiben valamely tagozat esetében a bemutatásra kerülő pályamunkák száma nem éri el az ötöt, az adott tagozat a Szakmai Bizottság elnökének döntése alapján más tagozattal összevonható. A rendező intézmény a Szakmai Bizottság egyetértésével fenntartja annak a jogát, hogy a Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályázatokat, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes más szekciójába átirányítsa.

 

A végleges tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést a Biológia Szakmai Bizottság hozza meg, erről a hallgatók az OTDT online rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást, legkésőbb 2021. február 26-ig. A hallgatók a tagozatba sorolás ellen 2021. március 19-ig emelhetnek kifogást a szekció ügyvezető elnökének címzett, a szekció e-mail-címére (biotdk2021@ubbcluj.ro) elküldött, részletes indoklást tartalmazó levélben. A kifogás elbírálásáról a hallgató 2021. március 31-ig értesítést kap.

 

A jelentkezés módja

A hallgatói nevezés lépései

A pályamunkák előregisztrációja

Az intézményi TDK-konferenciát követően a pályamunka feltöltése és a szekció kiválasztása a 35. OTDK központi felhívás 2. számú mellékletének 4. pontjában említett e-mail megküldésétől számított 30 napon belül.

FIGYELEM! A pályamunka feltöltése nem jelent nevezést az OTDK-ra, nevezni a nevezési időszakban kell, a következő pontban leírt lépésekkel.

A nevezés

Nevezési időszak: 2020. szeptember 15. – 2021. január 29. (péntek) 23.59 óra (CET)

A hallgatók feladatai ebben az időszakban:

 • A feltöltött pályamunkához kapcsolódó adatok kitöltése.
 • A magyar nyelvű rezümé feltöltése. Amennyiben nem magyar anyanyelvű hallgató ad be pályamunkát angol nyelven, úgy a rezümét is angolul kell feltölteni.
 • A szerző(k) és a témavezető által aláírt Tételes szerzői hozzájárulás feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerbe.
 • Az abszolutóriumot szerzett hallgatóknak az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum beszerzése a 4.2. pontban leírtak szerint, továbbá a dokumentum scennelése, és feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerbe.
 • Az adatok kitöltését, a rezümé, a Tételes szerzői hozzájárulás és az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum – amennyiben szükséges – felöltését követően a nevezés véglegesítése az OTDT online rendszerben.
 • A nevezési lap OTDT online rendszerből történő nyomtatása, majd sajátkezű aláírása, VAGY az OTDT online rendszerből generált PDF formátumú nevezési lap elektronikus aláírással történő ellátása.
 • A hallgató(k) által sajátkezű aláírással ellátott nevezési lap scennelése, feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerbe, VAGY az elektronikus aláírással ellátott PDF formátumú nevezési lap feltöltése az OTDT online rendszerbe.

A sajátkezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárás:

a) az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum

VAGY

b) a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum scennelt formátuma (PDF formátumban) fogadható el.

A hallgatók számára megadott nevezési határidőt (2021. január 29. 23.59 óra, CET) követően az OTDT online rendszerben nevezési dokumentum feltöltése a hallgatóknak nem lehetséges.

 

A TDT-elnöknek átadandó dokumentum

A hallgatók számára megadott nevezési határidőt követően a benevezett pályamunka OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) eredeti, sajátkezű aláírással ellátott egy papír alapú példányát (pályamunkánként egy példány!) az intézményi TDT-elnök részére át kell adni, amelyet a TDT-elnök megőriz. Az AVDH elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat nem kell átadni a TDT-elnöknek.

Abszolutóriumot szerzett, valamint a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók kiegészítő nevezési feladatai

A kvalifikációt jelentő intézményi TDK-konferencia és a 35. OTDK között abszolutóriumot szerzett hallgatóknak a nevezés során az OTDT online rendszerében nyilatkozniuk kell abszolutóriumuk megszerzésének dátumáról (azok esetében, akik a nevezés félévében, a nevezés határidejét követően szerzik meg várhatóan abszolutóriumukat, azt kell jelölniük, hogy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szereznek). A 2020 márciusa és 2021 januárja között jogosultságot szerző hallgatóknak az abszolutórium dátumához az OTDT online rendszerben a nevezés napját kell megadniuk. Az abszolutóriumot a nevezés határidejéig megszerző hallgatóknak az OTDT online rendszerbe fel kell tölteni (PDF formátumban) az abszolutórium dátumát igazoló hivatalos dokumentumot (elfogadható a tanulmányi hivatal által kiállított igazolás, illetve a tanulmányi hivatal által igazolt, az intézmény elektronikus tanulmányi rendszeréből nyomtatott dokumentum). Az ETDK-kon, az FTDK-n, a KTDK-n és a VMTDK-n kvalifikált hallgatók esetében – a 35. OTDK központi felhívása 2. számú melléklete 2.1. pontjának megfelelően – a 35. OTDK-ra történő nevezés várható véglegesítésének dátumát kell megadni abszolutórium dátumaként, mert esetükben azt a kvalifikáló konferenciára való befogadásakor már ellenőrizték, így az abszolutórium igazolására szolgáló dokumentum OTDT online rendszerbe történő feltöltése sem szükséges.

BA/BSc képzés keretében megírt, és ugyanezen BA/BSc képzés keretében intézményi TDK-konferencián bemutatott, az intézményi TDK-konferencia idején még meg nem védett szakdolgozat – amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletekben foglalt követelményeknek – a 35. OTDK-ra benevezhető.

35. OTDK központi felhívás 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően az MA/MSc/osztatlan képzés keretében megírt és az intézményi TDK-konferencia idején (amelyen a pályamunkával a szerző(k) jogosultságot szerzett/szereztek) már eljárásra bocsátott/megvédett szakdolgozat a 35. OTDK-ra nem nevezhető!

A nevezési és a részvételi díj

A konferencia lebonyolítása a tudománypolitikáért felelős minisztérium támogatásával valósul meg, nevezési és részvételi díjat nem kell fizetni. A Szekcióban kizárólag akkor kérhető részvételi díj, ha a várhatóan bemutatandó pályamunkák száma 2021 februárjában a 2020 februárjában előzetesen bemutatásra tervezett pályamunkák számát több mint 20 %-kal meghaladja, és az OTDT Vezetői Értekezlete a részvételi díj igényét és annak összegét jóváhagyja.

Az OTDK-n kiosztható nevezések és különdíjak

Az OTDK-n az írásbeli bírálatok és a szóbeli teljesítmény alapján minősített helyezések (I., II., III. helyezés), továbbá ezeket rangban követő különdíjak adhatók. Tagozatonként legfeljebb egy első helyezést lehet kiosztani, a minősített helyezések száma pedig maximum a Szekcióban bemutatott pályamunkák számának 1/3-a lehet. Különdíj a minősített helyezésekhez is társítható, a különdíjjal és a minősített helyezéssel díjazott pályamunkák száma pedig összességében nem haladhatja meg a bemutatott pályamunkák számának 50 %-át. A különdíjak szabályozását a központi felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.

Pro Scientia Aranyérek Pályázat benyújtása

Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia Aranyérem elnyerésére. Részletek a 35. OTDK központi felhívásának 5. számú mellékletében olvashatók.

 

Hallgatói teendők

Az OTDT online rendszerben a nevezési határidőig:
1. Regisztráció
2. Pályamunka feltöltése, affiliáció és szekció kiválasztása
3. Pályamunka és a szerző(k) adatainak kitöltése
4. A legmegfelelőbb és a megfelelő tagozat megadása
5. Magyar/angol nyelvű rezümé feltöltése
6. Tételes szerzői hozzájárulás feltöltése (kötelező!)
7. A nevezési határidőig abszolutóriummal már rendelkező hallgatók esetében az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum feltöltése
8. Nevezés véglegesítése
9. Nevezési lap nyomtatása az online rendszerből
10. Nevezési lap aláírása, szkennelése és feltöltése az online rendszerbe
11. A magyar nyelvet nem beszélő hallgató esetében a szekció központi e-mail címén jelezni, hogy az előadás angol nyelven történik
TDT-elnöknek átadni:
1. OTDT online rendszerből nyomtatott, a hallgató(k) eredeti aláírásával ellátott nevezési lap, pályamunkánként 1 példányban, papír alapon

Nevezési és dokumentum-feltöltési határidő az OTDT online rendszerben:
2021. január 29. 23.59 óra (CET)

 

Roska Tamás előadás

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 2017-ben elhatározta, hogy a felsőoktatás különböző képzési szintjein történő tehetséggondozó, tudományos kutatói tevékenység folyamatosságának támogatása és perspektíváinak felmutatása, a tehetség elismerése és a fiatal kutatói teljesítmények megismertetése, valamint Roska Tamás tudományterületeket összekapcsoló, nemzetközileg elismert kutatói életműve előtti tiszteletadás céljából életre hívja a Roska Tamás tudományos előadások intézményét. Roska Tamás tudományos előadás tartására elismerő felkérést kaphat az a doktorjelölt/doktorandusz/posztdoktor, aki kutatómunkája során az általa választott szakmai területen kiemelkedő teljesítményt nyújtott, eredményeiről nívós publikációk, előadások, művészeti vagy tudományos alkotások formájában számot adott, valamint képes eredményeit magas színvonalú és élményt nyújtó tudományos, tudománynépszerűsítő előadásban szakterülete iránt érdeklődő, az Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) részt vevő fiatalok és mentoraik előtt közzétenni. Roska Tamás tudományos előadás tartására első ízben 2019-ben a XXXIV. OTDK keretében, majd ezt követően kétévente, szekciónként egy, összesen 16 tudománykörben kerül sor az Országos Tudományos Diákköri Konferencián.

A 2020. évi pályázat feltöltési határideje: 2020. november 30. Pályázni kizárólag elektronikusan kell, az erre a célra kialakított felületen.

A Roska Tamás Tudományos Előadása pályázati felülete

A Roska Tamás Tudományos Előadás Alapító Okirata

A Roska Tamás Tudományos Előadás 2020. évi pályázati felhívása


Az oldal tetejére